Leje qendrimi

Leje qendrimi per pune nga nje punedhenes / sherbime shtepiake

Eshte e nevojshme per qendrim ne Itali per pune subordinato (nga nje punedhenes)

Punedhenesi brenda 8 ditesh nga hyrja ne Itali e qytetarit te huaj mer prenotim ……per takimin tek Sportello Unico per L,immigrazione di Laquila per te nenshkruar kerkesen per leje qendrim per punetorin e kerkuar.

Dokumentet qe duhen

  1. 1 foto  pashaporte
  2. 1 pulle takse 16 euro
  3. 1 foto kopie e te gjitha faqeve te pashaportes ose dokument identifikimi
  4. Dokumentat perkatese per sistemimin e strehimit te punitorit

Ne diten e caktuar punedhenesi dhe punetori i huaj duhet te paraqiten ne Sportellin Unico per l immigrazione me dokumentat perkatese .Punonjesi nenshkruan kontraten  per leje pune pa bere asnje ndryshim ose kusht. Qytetaret e huaj ne moshe me te madhe se 16 vjec qe hyjne per here te pare ne territorin italian parashtrojne kerkesen per leje qendrim jo me pak se 1 vit, e firmosin L Accordo di integrazione(mareveshjen e integrimit).

Formulari per kerkesen e leje qendrimit eshte i shtypur dhe hartuar ne Sportello Unico per l emmigrazione qysh ne momentin e nenshkrimit te kontrates per leje.

Punonjesi nenshkruan kerkesen per leje qendrim dhe merr certifikaten di attribuzione del codice fiscale(kod  identifikues) e zarfin “ kit” qe duhet te paraqitet e hapur ne Uffici Postali abilitati (zyrat postale) bashke me faturen e paguar ne rjedhen postale.

Ne momentin e paraqitjes se kerkeses ne zyrat e postes qytetari i huaj identifikohet me pashaporte ose dokument identifikimi.

Punonjesi i postes i dorezon qytetarit faturen recomande qe duhet te rruhet.

Ne fature jane shtypur 2 kode identifikuese personale (user id e password) nepermjet te cilave kerkuesi mund  te njohe praktiken gjendjen e praktises duke u lidhur ne adresen www.portaleimmigrazione.it

Leja e qendrimit elektronik do te leshohet nga questura ne se permbushja e kerkesave dhe e kushteve te parashtruara jane ne normen e kerkuar.