Pune nga nje punedhenes

RRuga e hyrjes

 
NullaOsta (vula e dhene) dhe kontrata per qendrim
Si kusht i pare per te bere te mundur hyrjen ne itali per pune subordinato eshte e nevojshme qe nje pune dhenes te prezantoje  ne Itali nje kerkese e vet deklaruar per punesimin e nje personi te huaj qe jeton jashte Italise e quajtur nullaosta(leje per pune). Ne fakt duhet te paraqitet kerkesa ne Sportello Unico immigrazione ne zonen  ku do te kryhet puna ne konteksin e kuotave te parashikuara ne “decreto-flussi” qe percakton numrin maksimal te qytetareve te huaj, jo komunitare qe do te punesohen me kontrate vjetore ne territorin italian. Kerkuesi pra pune dhenesi propozon nje oferte per pune jo me pak se standartet e kontratave e punetoreve italiane dhe gadishmerine per te ofruar nje strehim punetorit qe vjen nga jashte.

Viza e hyrjes
ViZA eshte nje “vignetta”(o sticker) vule njohjeje qe ngjitet ne pashaporte ose ne nje dokument te vlefshem per udhetim te kerkuesit, eshte nje autorizim qe lejon te huajin te futet ne Repobliken Italiane. Viza per hyrje , per pune subordinato ne Itali mund te kerkohet e te meret ne ambasaden Italiane qe ndodhet ne territorin shqiptar brenda 180 diteve nga dhenia e nullaosta nga Sportello Unico Immigrazione.

Kerkesa per leje qendrim
Brenda 8 ditesh nga hyrja ne Itali punetori duhet te paraqitet ne Sportello Unico Immigrazione qe ka leshuar nullaosta per te nenshkruar contrate e qendrimit e per te parashtruar kerkesen per leje qendrim. Se brenda 8 ditesh nuk kontaktojne o nuk paraqiten konsiderohet i parregullt ne territorin Italian.